مدل های آناتومی 3D

نمایش 1 24 نتایج 94

چاپ 3D پزشکی و مدل سازی 3D در حال حاضر بسیار سریع در حال توسعه در این رده است Flatpyramid you will find anatomy 3D models.

آناتومی طبیعی (سیستماتیک) بخش اناتومی انسان است که ساختار "طبیعی"، یعنی بدن سالم بدن را از طریق سیستم های بدن، اندام ها و بافت ها بررسی می کند.

ارگان بخشی از بدن یک شکل و ساختار مشخص است که مکان خاصی در بدن دارد و یک عملکرد خاص را انجام می دهد. هر عضو توسط بافت های خاص تشکیل شده است که ترکیب سلولی مشخصی دارند. سازمانهایی که به صورت عملی ترکیب شده اند، یک سیستم ارگانیزم هستند. در مدرسه ی آناتومی روسی، سیستم ارگان ها به عنوان یک گروه یك دسته ی عملكردی ​​از اندام هایی كه وابستگی تشریحی و جنینی دارند، در نظر گرفته می شود؛ گروهی از اعضای بدن تنها از لحاظ عملکردی، دستگاه ارگان (حرکتی، گفتار، غدد درون ریز و غیره) نامیده می شود. با این حال، اغلب تعویض اصطلاحات "دستگاه ارگان" توسط "سیستم عضو" وجود دارد.

برخی از ارگان چندین عمل را انجام و متعلق به سیستم های مختلف: به عنوان مثال، غده تیموس (غده تیموس) یک بخش کاربردی از هر دو سیستم ایمنی بدن و غدد درون ریز است، پانکراس و گوارشی است، مجرای ادراری مردان، ادراری و تناسلی است، و بنابراین بر.

سیستم ها و دستگاه اندامها یک ارگانیسم کامل بدن را تشکیل می دهند. پایداری محیط داخلی (هوموتازیست) از طریق تنظیم نورو هورمونی فرآیندهای متابولیک در بدن حفظ می شود که از طریق عملکرد دوستانه سیستم های عصبی، غدد درون ریز و قلب و عروق اطمینان حاصل می شود.

Sections of the normal (systematic) human anatomy are: osteology – the study of bones, artro-syndesmology – the study of joints of parts of the skeleton, myology – the study of muscles, splanchnology – the study of internal organs of the digestive, respiratory and urogenital systems, angiology – the study of the circulatory and lymphatic systems , anatomy of the nervous system (neurology) – the study of the central and peripheral nervous systems, esthesiology – the study of the senses.

Most popular anatomy 3D models file formats: .3ds .max .fbx .c4d .dae .ma .mb .3dm .obj